Processen

At etablere en landsbyklynge vil sige, at de deltagende landsbyer og bebyggelser i et geografisk afgrænset område gennemgår en proces, hvor de skaber et nyt fællesskab.

Processen for etableringen af en landsbyklynge kan se ud på flere forskellige måder. I pilotprojekt Landsbyklynger varede den 12 måneder, mens den i kampagnen Landsbyklynger varer 18 måneder. I begge projekter, har processen bestået af fem faser. En afgørende del i etableringen af en landsbyklynge er at anvende en borgerinddragende metode, hvor borgernes viden og handlinger initierer de udviklingsprocesser, der lokalt er brug for. Ønsket om forandring skal komme nedefra og være forankret hos en bred vifte af lokale aktører.

Der kan dog være lang vej til et samarbejde og en fælles identitet på tværs af landsbyer, hvis livet hidtil har været levet hver for sig. Det anbefales derfor, at en udefrakommende konsulent bidrager til at facilitere udviklingsprocessen.

De fem faser i de nuværende klynger

I den første fase etableres projektet med en styregruppe, som bliver ansvarlig for projektet og varetager dets overordnede styring. Ligeledes kommunikeres projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde.

I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyngen med fokus på de potentialer, der kan styrke klyngens identitet og udvikling. Denne del består bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til alle borgere over 16 år i klyngens geografi. Ligeledes etableres der i denne fase en fælles kommunikationsplatform.

Gennem tredje fase arbejdes der på baggrund af kortlægningen fra Fase 2 med en vision for det videre arbejde. Med udgangspunkt i denne vision udvælges enkelte indsatsområder, som fremadrettet prioriteres.

I løbet af fjerde fase udarbejdes der handleplaner og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder.

I den femte og sidste fase afrundes projektet, og der laves en strategiplan, som fungerer som pejlemærke for den langsigtede udvikling af området.

Sekretariatsbetjening

Ønsker du eller dit lokalsamfund at høre mere om mulighederne om etablering af en landsbyklynge kan I kontakte Sekretariat for landsbyklynger. Sekretariatet består af medarbejdere fra DGI Lokaludvikling og har under pilotforløb såvel som under kampagnen bidraget med faglig sparring til strategiplaner, facilitering af netværk, udvikling af viden, samt formidling af kampagnen. Læs mere under fanebladet Ny klynge.

Sekretariatet kan kontaktes for yderligere information på sekretariat@landsbyklynger.dk